COURSE CONTENTS / DERS İÇERİKLERİ

COMPULSORY COURSES / ZORUNLU DERSLER

Research Methods  / Araştırma Metotları

Bu dersin amacı, öncelikle bilim felsefesi ve sosyal bilimler metodolojisine kısa bir giriş yaptıktan sonra Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler dalında kullanılan metotları teorik yaklaşımlar ve pratik uygulamalar çerçevesinde müzakere etmektir. Bu bağlamda, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler odak alınarak bilginin ontolojisi ve epistemolojisi, paradigma değişimi, sosyal bilimlerde genel metodoloji, hipotez geliştirme, çeşitli veri toplama ve işleme teknikleri, niteliksel ve niceliksel metotlar, alan araştırması gibi konular yeni yaklaşımlar ışığında tartışılacaktır.

International Relations Theory / Uluslararası İlişkiler Teorisi

Bu derste öğrencilere, Uluslararası İlişkiler disiplininin başlıca düşünce okulları, teorik yaklaşımları, metodolojisi ve anahtar kavramları verilecektir. Bu bağlamda Uluslararası İlişkiler teorisinin önemi, rolü ve kullanımı, yöntem ve analiz düzeyleri ortaya konularak ampirik örneklerin literatürde açtığı tartışmalar ekseninde ortaya koymak ve sorgulamaktır. Bu çerçevede, dersin bir amacı da, küreselleşmenin karmaşık boyutlarının Uluslararası İlişkiler teorilerine getirdiği eleştirilerin dinamiklerinin açıklanması, anlaşılması ve anlamlandırılabilmesi için teorik ve analitik temeli bir arka plan sağlamaktır.

Comparative Politics / Karşılaştırmalı Siyaset

Mukayeseli siyaset bilimi alanındaki temel teorik yaklaşım ve tartışmaların inceleneceği bu derste, çeşitli bölge ve toplumlardaki siyasal kültür, ideolojiler, devlet sistemleri, kurumlar, karar alma mekanizmaları ve demokratik dönüşüm gibi konular ele alınacaktır. 

Political Theory / Siyaset Teorisi

Bu seminerde günümüz siyaset düşüncesinin ontolojik, epistemolojik ve/veya aksiyolojik boyutlarını araştıracağız. Siyaset düşüncesinin ‘yüksek teori’ katındaki bu boyutlarının güncel kamusal tartışma ve meselelerimizle hangi bakımlardan alakadar olduğu, görece daha somut siyasi süreç ve sorunlarla yüzleşirken bize ne şekilde yardımcı olabilecekleri seminere kılavuzluk edecek ana soruşturma güzergâhı olacaktır. Seminer, adalet kuramları, demokratik teori, vatandaşlık, çok-kültürcülük, kimlik siyaseti, rejim değişikliği, devrimler, devlet, anayasa, sekülerlik, siyasi ilahiyat, ayrılıkçılık, karşılaştırmalı siyaset kuramı, felsefe ve siyaset, teori ve pratik gibi konuları kapsayacaktır. Seminerin özel konusu her sene ayrıca ilan edilecektir.

Seminar / Seminer

Öğrencinin bir konuyu bilimsel araştırma sürecine göre tasarlayıp, araştırıp, sonuçlandıracak şekilde bir araştırma projesine dönüştürmesini, grup önünde bu konuyu ve sonuçlarını anlatabilme, tartışabilme ve iletişim yeteneğini geliştirerek bir konuya hâkim olmayı ve tez sürecine hazırlanmasını sağlamaktır.

Thesis / Tez

Tezin amacı, öğrencinin araştırma yapma yeteneğini kazanması ve yaptığı araştırma ile bilime katkı yapmasıdır. Bir problemi bilimsel bir yaklaşımla incelemeleri ve raporlamalarını sağlamaktır. Tezde problem tanımı, problemle ilgili literatür taraması, nicel veya nitel bilgi toplama ve analiz, bulgular ile sonuç ve öneriler bölümleri yer alır. Öğrenciler bu çerçevede bilimsel yazım kurallarına göre hazırladıkları tezi juri önünde savunmasını yapar.

ELECTIVE COURSES / SEÇMELİ DERSLER

Contemporary Issues of International Law / Uluslararası Hukukta Güncel Meseleler

Bu ders uluslararası hukuk alanında güncel meseleleri ilgilendiren konularda daha derinlemesine analiz eder. Bu derste ele alınacak başlıca konular şunlardır: Uluslararası politikada güç kullanımı, küresel ekonomik entegrasyon zorlukları ve imkânları; insan haklarının geliştirilmesi ve korunması, uluslararası ceza hukuku; self-determinasyon hakkı; savaş (uluslararası insancıl hukuk) hukuku ve insani müdahale.

International Politics of the Middle East / Ortadoğu Uluslararası Siyaseti

Ders ayrıca öğrencilere bölge siyasetinin karmaşık iç ve siyasi dinamiklerini anlayabilecek ve sorgulayabilecek ampirik ve teorik temeli kazandıracaktır.  Bu derste Orta Doğu uluslararası siyasetini uluslararası ilişkileri teorileri bağlamında tartışılması hedeflenmektedir. Dersin temel sorusu Uluslararası İlişkiler teorik literatürünün Orta Doğu örneklerini açıklamakta ne derece yeterli kaldıklarını ve söz konusu örneklerin literatürde herhangi bir revizyonu gerektirip gerektirmediklerini ortaya koymak ve sorgulamaktır.  Özellikle uluslararası petrol politikası, dini çatışmaların uluslararası etkileri ve jeopolitik açısından

Middle East Politics / Ortadoğu Siyaseti

Bu ders Orta Doğu'nun belli baslı ülkelerinin iç ekonomik, siyasi ve kurumsal yapılarını anlamaya yönelik teorik ve ampirik bir temel sağlamayı amaçlamaktadır. Ders Orta Doğu'yu derinden etkileyen siyasi, ekonomik ve sosyal değişimlerin analizi ile başlar ve bölgedeki temel ülkelerde siyasi sorunların incelenmesiyle devam eder. Birinci bölümde öğrencilere günümüz Orta Doğu coğrafyasını etkilemiş tarihi olayların kısa bir anlatımı sunulur. Burada İslami imparatorlukların, Avrupa sömürgeciliğinin, milliyetçi akımların ve devletlerin,  İsrail'in kuruluşunun bıraktıkları mirasın yanı sıra Amerikan askeri ve siyasi varlığının etkileri tartışılacaktır. Bu bölümde yine rantiyeci devlet kavramı, petrol siyaseti, Arap milliyetçiliği, İslamcılık ve İslami hareketler ve küreselleşmenin sosyo-politik etkilerine atıfta bulunulacaktır. Dersin ikinci bölümü ise Orta Doğu'nun belli başlı ülkelerinin incelenmesine ayrılmıştır. Burada Mısır, Irak, Ürdün, Lübnan ve Suudi Arabistan gibi Arap, İran ve İsrail gibi Arap olmayan ülkeler siyasi ve ekonomik kurumlar açısından yakın bir analize tabi tutulacaklardır.

Political Economy of the Middle East / Ortadoğu Ekonomi-Politiği

Ortadoğu devletleri kendilerini doğal kaynaklar döneminin dışına taşıyacak sürdürülebilir gelişme stratejilerini uygulayabilirler mi? Bu ülkeler küresel ekonomiye nasıl entegre oluyorlar ve bu entegrasyonun siyasi ve ekonomik etkileri nelerdir? Bu ders bu soruların yanı sıra Ortadoğu ve Kuzey Afrika'da ekonomik gelişme teori ve uygulamalarını masaya yatıracaktır. Bölgede finansal sistemlerin evrime ve özellikle rantiyeci devleti sistemlerinde küresel petrol siyasetine özel bir atıfta bulunulacaktır. Öğrencilerin belli başlı Ortadoğu rejimlerinin ekonomik sistemlerini ve bölgesel ve uluslararası konumlarına uygun ekonomik gelişme konusuna yaklaşımlarını tanımaları beklenmektedir. Bu ders ayrıca Arap demokratik dönüşümleri bağlamında ortaya çıkan bölgesel ekonomik entegrasyon çözümlerini de incelemeyi hedeflemektedir.

History, Culture and Religion in the Middle East / Ortadoğu'da Tarih, Kültür ve Din

Ortadoğu, İbrahimî dinlerin ve bu dinlerin türevlerinin doğum yeri ve ruhsal merkezidir. Bu dinlerin ve mezheplerin her biri çatışan tarihsel anlatılarla toplum olmaya doğru evrilmişlerdir.

Bunun sonucu olarak da Ortadoğu, tarihsel olarak - ve bugün de - birçok önemli siyasi çıkarımları olan çoğul etnik ve kültürel karakterlere sahiptir. Bu ders, bölgenin dinsel ve mezhepsel haritasının tarihsel oluşumunu inceleyecektir. Bu derste, bölgenin karmaşık etnik-mezhepsel yapısına ışık tutabilmek adına, Mısır, Irak, Lübnan, İsrail-Filistin bağlamı, İran ve Suudi Arabistan'ı da içeren anahtar ülkelerin durumları incelenecektir. Bu dersin öğrencileri özgün dinsel ve mezhepsel yorumlara ve bu yorumlara bağlı kalan toplumlara aşinalık kazanacaklar ve bölgedeki birçok toplumlar arası çatışmanın kökenleri hakkında bilgi sahibi olacaklardır.

Conflicts in the Middle East  / Ortadoğu’da Çatışmalar

Bu ders, Ortadoğu bölgesindeki güncel etnik, dinsel, mezhepsel, devletlerarası, bölgesel ve büyük güçler arasındaki çatışmaları incelemektedir. Bu çatışmaları analiz etmek için, çatışmaların tarihsel ve kültürel kökenlerinin yanı sıra modernleşme gibi büyük toplumsal dönüşümler, "Arap Baharı" olarak tanımlanan son siyasi devrimler ve bölgesel savaşlar incelenecektir. Derste Uluslararası İlişkiler, Tarih, Uyuşmazlık Analizi ve Çözümü, Etnik Araştırmalar, Siyaset Bilimi ve Siyaset Psikolojisi gibi çeşitli disiplinlerden kuram, kavram ve analitik kavramlarla meseleler incelenecektir. Dersin ana hedeflerinden biri, bölgedeki güncel çatışmaların kapsamlı bir haritasını çıkarmak ve öğretmektir. Derste ayrıca uyuşmazlık süreçleri vurgulanacaktır.             

Islam and Politics in the Middle East / Ortadoğu’da İslam ve Siyaset

Çağdaş Ortadoğu'da en önemli siyasi faktörlerin hâlâ dini hareketler olduğu görüşüne yönelik çok az şüphe bulunmaktadır. Bu ders, bölgedeki dini hareketlerin kaynağını, sebeplerini ve önemini anlamaya çalışmaktadır. Derste Ortadoğu'nun beş ülkesi (İran, Mısır, İsrail, Türkiye ve Suudi Arabistan) arasında karşılaştırmalı bir çalışma ile siyaset ve dinin etkileşimini analiz etmek amaçlanmaktadır. İslami hareketlerin yükselişi, özellikleri, güçlü ve zayıf yönleri; İran Devrimi ve İslam devleti, İsrail ve Türkiye’de dinin siyasallaşması, aktivizm, reformizm, yenilenme ve medeniyet kavramı gibi konular öncelikli olarak ele alınacaktır. Laiklik, köktendincilik, demokrasi ve din hakkındaki teorik tartışmaların ortaya konacağı bu derste Ortadoğu’da dinin doğasını anlamak için siyasetin dini, dinin de siyaseti nasıl şekillendirdiği vurgulanacaktır. Söz konusu ülkelerde dini hareketlerin öncülerinin fikirlerine ayrıntılı olarak değinilecektir. Ders aynı zamanda demokrasi ile dinin uyumluluk konusu ve 11 Eylül sonrası din ile terör arasındaki ilişkiyi ele alacaktır.

Democratization: Theory and Practice / Demokratikleşme: Teori ve Pratik

Bu derste demokratikleşme ve demokratik konsolidasyon süreçleri karşılaştırmalı bir bakış açısı ile incelenecektir. Öğrencilerin çeşitli örnekler üzerinden demokratik geçiş ve uygulamaları hakkında temel teorik pozisyonları uygulama örnekleri ile öğrenmeleri amaçlanmaktadır. Demokrasiye başarılı geçişlerin sosyal, ekonomik, hukuki ve siyasi koşullarına ilişkin tartışmalar eleştirel açıdan tartışılacaktır. Derste aynı zamanda öğrencilerin demokrasilerin "kalite" değerlendirme yöntemlerini öğrenmeleri amaçlanmaktadır. Sosyal ve ekonomik şartlar ve başarılı demokrasiye geçiş örnekleri ile başarısızlık durumları sonuçları bağlamında karşılaştırmalı olarak değerlendirilecektir.

Political Violence and Terrorism / Siyasal Şiddet ve Terörizm

Bu ders bireylerin ve grupları siyasi şiddet ve terörizme motive eden faktörleri sorgulamayı amaçlar. Ders terörizmin ne olduğu ve nasıl tanımlandığı konusundaki zorlukları vurgular ve terörizmin sosyal, ekonomik ve siyasi nedenlerini ortaya çıkarmaya yönelik kritik bir yaklaşım sunar. Derste siyasi şiddet konusunda geliştirilen rasyonel tercih, psikoanalitik ve bağlamsal yaklaşımlar gibi farklı bakışaçıları, dini ve coğrafi olarak çeşitlilik gösteren karşılaştırmalı örneklerle incelenecektir.

Identity, Ethnicity and Nationalism / Kimlik, Etnisite ve Milliyetçilik

Bu ders, kendi dinamiklerini etkileyerek hem ciddi sosyal uyuşmazlıklara neden olan hem de çözümüne ve dönüşümüne etki eden kimlik, etnisite ve milliyetçiliğin bu süreçte oynadığı rolü incelemektedir. Derste kimlik, etnisite, milliyetçilik ve çatışma meselelerini inceleyen önemli kuramcılar ve teorileri ele alınacaktır. Derste özellikle marjinalleşme ve homojenizasyonun kimlik ve etnisite ile olan ilişkisi ele alınacaktır. Öğrencilerin Türkiye ve başka yerlerde kimlik-temelli çatışmaları daha iyi analiz etmelerini sağlamak amacıyla gerekli kavramsal araçlar ve teorik arka plan anlatılacaktır. Ayrıca derste milliyetçiliğin alternatif modellerinin karşılaştırmalı bir analizi de yapılacaktır.

Media and Politics / Medya ve Siyaset

Bu derste günümüzde giderek karmaşıklaşan medya-siyaset ilişkilerinin bazı kritik yönlerini araştıracağız. Modern kitle iletişiminin dünyada ve Türkiye’de izlediği tarihi gelişime odaklandıktan sonra kitle iletişiminin bugünkü siyasi içerimleriyle ilgili bazı kritik meseleleri inceleyeceğiz. Basın özgürlüğü, kitle iletişiminin demokratik ve demokratik olmayan yönleri, medyanın seçim ve siyasi kampanya süreçlerine etkisi, siyasi süreçlerin medyatik aktarımında tarafgirlik ve çarpıtma, gündem oluşturma, andıçlama ve belirli bir çerçeveye hapsetme gibi siyaseti boyutu olan medya efektleri bu meselelerden bazılarıdır. Medyanın diğer siyasi güçlerle arasında gelişen çeşitli ilişki biçimleri dersin genel ilgisi olacaktır. Bu arka plana dayanarak derste ayrıca kitle iletişiminin klasik matbaadan internet medyasına uzanan tarihi evriminin elitlere mi yoksa kitlelere mi daha çok yaradığı sorusunu yanıtlamaya çalışacağız.

Comparative Revolutions / Karşılaştırmalı Devrimler

Bu ders modern dünyanın bazı önemli devrimlerini karşılaştırmalı bir bakış açısıyla incelemeye ve anlamaya dönük teorik ve tarihi bir çerçeve geliştirmeyi amaçlamaktadır. Ders boyunca Fransız, Rus, Çin ve Arap Baharı da dâhil olmak üzere renkli devrimleri incelerken devrimlerin kökleri, gelişim süreçleri ve sonuçlarına dair belirli bazı teoriler eleştirel bir gözle değerlendirilecektir. Bu ülke ya da bölgelerde sonu rejim değişikliğine varan toplumsal çatışmaların ardında yatan etkenler nelerdi? Kurumsal ve yapısal farklılıklar devrim süreçlerinin farklı istikametlere açılmasında ne gibi etkilerde bulundular? Devrim süreçlerinde dünya güçlerinin konumu ve rolü neydi? Bu ve benzeri soruları cevaplamaya çalışırken devrimleri uluslararası ya da küresel bağlamları içinde inceleyeceğiz.

Religion and Politics in Comparative Perspective / Din ve Siyasete Karşılaştırmalı Perspektifler

Bu ders günümüz dünyasında din ve siyaset ilişkisinin çeşitli tezahürlerini karşılaştırmalı bir perspektifle araştırmayı hedeflemektedir. Modernlik, sekülerleşme ve siyasala dair belirli teorik yaklaşımlara dayanarak modern zamanların bazı etkili ideolojilerinin (liberalizm, milliyetçilik, sosyalizm), büyük toplumsal ve siyasi sarsıntılarının (devrimler, toplumsal krizler, siyasi çatışmalar) ve kapsamlı dönüşüm süreçlerinin (küreselleşme) dinin kamu hayatı ve siyasetteki rolünü nasıl etkilediği ve dini hareket ve çevrelerin bunlara nasıl yanıt verdiğini inceleyeceğiz. Siyaset yapımında ve siyasi müzakerelerimizde teolojik yaklaşımların rolü, farklı siyasi sistemlerde dini kurumların yeri, siyasi hareketlerin ardında yatan dini motivasyonlar, siyasi tahayyülümüzde yerleşik bazı dini öğeler ve tüm bunların değişik bağlamlarda oluşturduğu tarihi-kültürel kalıpları araştıracağız. Din-siyaset ilişkisinin devlet-inşası, demokratik siyaset, rejim değişikliği, diplomasi ve savaş gibi ana siyasi süreçlerle irtibatını anlamaya çalışırken konuyla ilgili farklı ülkeler hakkında yapılmış örnek vaka araştırmalarını mukayeseli olarak inceleyeceğiz.

Political Thought in Classical Islam / İslamın Klasik Döneminde Siyaset Düşüncesi

Bu derste, İslam’ın klasik çağı olarak nitelendirilen ve kabaca 7. Yüzyıldan 15. Yüzyıla kadar geçen dönemde Müslüman düşünürlerin siyasete ilişkin tartışmaları incelenmektedir. Bu bağlamda, Peygamber’den sonra ortaya çıkan siyasi problemler, Raşit Halifeler dönemi ve geride bıraktığı siyasi miras, Abbasi Hilafeti’nin zayıflaması ile ortaya çıkan siyasi meseleler, Moğol istilası döneminde gelişen siyaset algısı ile Yunan ve İran gibi kadim kültürel birikimlerin etkisi altında geliştirilmiş siyaset düşünceleri ele alınmaktadır. Bahsi geçen dönem daha özelde Maverdi, Gazali, İbn Teymiye, Farabi, İbn Rüşd, İbn Tufely, İbn Bace ve İbn Haldun gibi düşünürlerin eserleri ve fikirleri üzerinden işlenecektir.

Comparative Political Regimes / Karşılaştırmalı Siyasal Rejimler

Bu ders öğrencilere farklı siyasi rejimlerin karşılaştırmalı analizinde kullanılan temel kavramları, teorileri, araştırma yöntemlerini, çerçeveleri ve yaklaşımları tanıtmayı amaçlamaktadır. Öğrenciler, demokrasi ve demokratikleşme kavramlarını, temel teorik yaklaşımları ve alandaki güncel sorunları eleştirel bir bakış açısıyla ele alacaklardır. Haftalık temaları tartışırken, demokratikleşme ve otoriterlik ile ilgili bölgesel ve ulusal deneyimleri karşılaştırmalı bir perspektiften inceleyeceğiz.

Social Movements  / Toplumsal Hareketler

Sosyal hareketler, genel olarak sosyal değişimi gerçekleştirmeye yönelik organize girişimler olarak tanımlanabilir. Karşılaştırmalı siyaset, sosyal hareketleri analiz etme ve insanların hangi koşullar altında sosyal hareketlere katılma olasılığının olduğunu, hareketlerin bir tür sosyal değişim yaratma olasılığını ve sosyal hareketlerin sahip olduğu etkilerin çeşitliliğini açıklayan hareketler arasındaki kalıpları belirleme konusunda zengin bir geleneğe sahiptir. Bu derste, sosyal hareket teorilerini gözden geçireceğiz ve onları çeşitli sosyal hareketleri daha iyi anlamak için kullanacağız. Dijital çağda toplumsal hareketlere katılımın nasıl değiştiğine ve yeni teknolojilerin önemli toplumsal değişimi etkileme konusundaki sınırlamalarına özellikle dikkat edeceğiz. Sosyal değişimi, sosyal hareket faaliyeti gerektirebilecek veya gerektirmeyebilecek daha büyük bir fenomen olarak ele alacağız.

Global Governence  / Küresel Yönetişim

Küresel yönetişim, pratikte on yıllardır var olmasına rağmen, uluslararası ilişkiler çalışmasında nispeten yeni bir kavramdır. Küresel yönetişim bir dizi süreç, rejim, yasa, norm, kurum ve aktör içerir, ancak aynı zamanda temel olarak uluslararası işbirliğinin ulaşılabilir ve arzu edilir olduğu inancına dayanır. Gerçekten de uluslararası rejimler ve kuruluşlar, savunma, ticaret, para politikası, çevre koruma, sosyal politika, internet kullanımı, insan hakları, deniz güvenliği, adalet, ulaşım vb. birçok konuda devletler arasında işbirliğini mümkün kılmıştır. Bu derste, küresel yönetişim konusundaki bir dizi merkezi soruyu ele alacağız. Birincisi, küresel yönetişim gerçekten işe yarıyor mu? Küresel yönetişimin yapusı nedir ve zamanla nasıl değişmektedir? Küresel yönetşimi dünyayı bizler için daha iyi bir yer yapar mı? Uluslararası anarşiyi hafifletmeye yardımcı olur mu? Uluslararası sistemdeki gücün kullanımını ve dağılımını nasıl etkiler? Vatandaşlar küresel yönetişime ne ölçüde ve nasıl katılmaktadırlar?

Human Rights in International Politics  / Uluslararası Siyasette İnsan Hakları

Bu ders, insan hakları söyleminin nasıl geliştiğini incelemekte ve bu temaları insan haklarıyla ilgili kurumların siyasi gerçekliği ve insan haklarının gerçekleştirilmesinden sorumlu aktörlerin karşılaştığı zorluklarla karşılaştırır. Derste öğrencilere insan hakları kavramları ve kurumlarında sağlam bir temel sağlanması ve insan hakları uygulamaları, başarısızlıkları ve başarıları hakkında güçlü bir kavrayış sağlanması amaçlanmaktadır.

International Ethics / Uluslararası Etik

Bu ders uluslararası ilişkilerde etik eylemin olanaklarını ve gerekliliklerini araştırır. Uluslararası ilişkileri çıkarlar ve güç açısından incelemek yaygın olsa da fiili uygulamada, önemli aktörler uluslararası etkileşimlerinde sık sık normatif bir dile başvururlar. Normatif uluslararası ilişkiler teorisi ve siyaset felsefesi okumalarından yararlanan ders, insan hakları, müdahale, kalkınma ve uluslararası kurumlar hakkındaki tartışmalar bağlamında dünya meselelerinde karşılaşılan etik ikilemleri ele alır.

International Norms and Institutions / Uluslararası Normlar ve Kurumlar

Devletlerin hareket ettiği çerçeve, karmaşık bir uluslararası normlar ve kurumlar ağından meydana gelmektedir. Bu norm ve kurumların bazıları (kuvvet kullanımının yasaklanması gibi) devletlerarasındaki ilişkileri düzenlerken, diğerleri (insan hakları yükümlülükleri gibi) devletler ve bireyler arasındaki ilişkileri düzenler. Bu ders öğrencilere uluslararası normlar kavramını tanıtmayı ve bunun teorik ve ampirik geçerliliğini göstermeyi amaçlamaktadır. Bu bağlamda öncelikle uluslararası normlara ilişkin teorik perspektifleri ele alınmaktadır: Uluslararası bir normu ne oluşturur? Normlar nasıl ve neden ortaya çıkar ve devletler neden onlara uyar? İkinci bölümde ise norm oluşumu, norm uyumu ve yaptırımı konusundaki teorik yaklaşımlar üzerinden güvenlik ve silah kontrolü, insan hakları ve çevre gibi farklı politika alanlarındaki ampirik örnekler analiz edilmektedir.

Türk Dış Politikası: Teori ve Pratik / Turkish Foreign Policy: Theory and Practice        

Türk Dış Politikası’na uluslararası İlişkiler teorileri çerçevesince kritik bir yaklaşım getirmeyi amaçlar. Ders dört farklı bölümden oluşur: (1) realizm, liberalizm ve konstrüktivizm başta olmak üzere farklı dış politika ve uluslararası ilişkilerin teorilerinin analizi (2) Türk milli kimliğinin ve tehdit algılamalarının tarihsel olarak nasıl oluştuğunu, tartışıldığını ve yeniden biçimlendiğini incelenmesi. Bu anlamda Osmanlı İmparatorluğunun çöküşünün, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasının ve Soğuk Savaş tecrübesinin etkilerinin tartışılması. Tek parti, demokratik ve askeri rejim dönemlerinde izlenen dış politikaların analizi. (3) Soğuk Savaş sonrasında Türk dış politikası yapımcılarının verdiği dört kimlik tepkisinin analizi. (4) 2000’li yıllardaki Türk Dış Politikası yöneliş ve kararlarının Avrupa Birliği, ABD, Orta Doğu ve Orta Avrasya bölgelerine atıfla incelenmesi.

Comparative Foreign Policy Analysis / Karşılaştırmalı Dış Politika Analizi

Bu ders dış politika yapım sürecinin hem teorik hem de pratik yönleriyle anlaşılmasına yönelik yaklaşımları incelemeyi ve eleştirmeyi hedefler. Ders programı birey, iç siyaset ve devletlerarası siyaset düzlemlerindeki farklı dış politika yaklaşımlarının incelenmesi ve tenkidiyle başlar.  Burada rasyonel tercih, bireysel psikoloji, küçük grup psikolojisi, bürokratik siyaset ve organizasyonel engeller gibi kavramlara vurgu yapılacaktır. Ders daha sonra bu teorik yaklaşımları ampirik örnekler seviyesine taşıyacak ve seçilmiş bir kaç ülke örneğinde dış politika yapımının karmaşıklığına ışık tutacaktır.  Ayrıca öğrenciler bu derste siyasi araştırma projelerine ve diplomatik müzakere simülasyonlarına iştirak etme fırsatı bulacaklardır.

Turkish Politics and Multiparty Democracy / Türkiye Siyaseti ve Çok Partili Demokrasi

Tek parti dönemi siyasal yaşamını “dönüşüm” kavramı etrafında incelemek mümkünken, çok partili dönemin iktidar dağılımı ve ilişkileri, siyasal aktörleri ve süreçleri ile iç ve dış dinamikleri üzerine yoğunlaşan bilimsel literatürü, dönemin varoluşsal meselesi olan “demokrasi” veya “demokratikleşme” perspektifinden ele almak uygun düşmektedir. Bu seminer, çok partili dönemin bu varoluşsal konusunun evrimini teorik, ampirik ve tarihsel bir bağlama oturtarak bütüncül bir çerçevede sorunlaştırmayı amaçlamaktadır. Türkiye’de demokrasiyi kuran ve bozan siyasal ve toplumsal yapılar, aktörler, eylemler, iktidar dinamikleri ve bunların karşılıklı etkileşimi, Soğuk Savaş sırasında ve sonrasında geçerli güvenlik ideoloji ve aktörleri ile de bağlantılandırarak incelenmektedir.

International Political Economy / Uluslararası Politik Ekonomi

Bu derste Uluslararası Ekonomi-Politika alanındaki temel çağdaş meseleler ele alınmaktadır. Ders Uluslararası Ekonomi-Politika’daki başlıca teorik yaklaşımların incelenmesi ile başlamakta ve bu teorik yaklaşımların bir dizi örnek olaya uygulanması ile devam etmektedir. Bu örnek olaylar arasında uluslararası finansal sistem, küreselleşme, hegemonya, çokuluslu şirketler ve küresel piyasalar bulunmaktadır.

International Security / Uluslararası Güvenlik

Bu ders uluslararası güvenlik ile ilgili konularda teorik yaklaşımlar ve genel bir bakış sunmaktadır. Derste genel uluslararası güvenlik mimarisi ile devletler ve uluslararası kuruluşların uluslararası güvenliği korumak için kullandığı araç ve yöntemleri ele alınacaktır. Dersteki ana tartışmalar ve konular şunlardır: Savaş ve barış teorileri, haklı ve haksız savaşlar, terörizm, korsanlık, uluslararası suçlar, silah kontrolü, nükleer silahların yayılması, çevre sorunları. Disiplinin ana teorilerinin yanı sıra, spesifik güvenlik meseleleri ile güncel uluslararası politikadaki ampirik olgular tahlil edilecektir.

Emerging Global Powers / Yükselen Küresel Güçler

Gelişmemiş, Gelişmekte olan ya da Üçüncü Dünya olarak bilinen ülkeleri incelemek için kullanılan geleneksel kavramsal araçların yeni küresel güçlerin yükselişi fenomenini açıklamakta yetersiz kaldıkları görülmektedir. Brezilya’da, Endonezya'da ve Türkiye'de gerçekleşen ekonomik kalkınmanın yanı sıra Çin ve Hindistan'ın gelecek dönemin birinci ve üçüncü ekonomileri olarak ortaya çıkması hem modernist-kalkınmacı hem de neo-Marksist bağımlılık literatürünü tartışmaya açmaktadır. Bu dersin amacı bu kalkınma teorilerini tartışmaya açmak ve yeni küresel güçlerin ortaya çıkışlarını açıklayabilmek için alternatif bir model ortaya koymaktır. Ders ayrıca yeni küresel güçlerin ortaya çıkışının uluslararası ekonomik ve siyasi sistem üzerindeki potansiyel etkilerini incelemeyi de amaçlamaktadır.

Geopolitics of Energy and Environment / Enerji Jeopolitiği ve Çevre

Bu derste, teorik ve pratik bağlamda enerji/kaynak jeopolitiği ve çevre konuları ele alınacaktır. Bu çerçevede, derste şu konular tartışılacaktır: Enerji jeo-ekonomisi, karbonhidrat kaynakları, enerji güvenliği, kaynak dağıtım kanalları ve boru hatları politikaları, enerji kartelleri, dış politikada enerji, küresel güçler ve enerji siyaseti, iklim değişikliği ve çevre koruma, örnek vakalar.

European Politics / Avrupa Siyaseti

Bu derste, Avrupa siyasal yaşamında belirleyici rol oynayan tarihsel ve güncel düşünce akımları, olaylar, olgular iç ve dış politika boyutlarıyla tartışılacaktır. İkinci Dünya Savaşı’ndan bu güne Avrupa güvenlik mimari ve stratejilerinin ortaya çıkardığı kavramlar ve bunların etkileri karşılaştırmalı bir şekilde analiz edilecektir. Bu bağlamda Avrupa bütünleşme süreci, hem kendine özgü teorik ve ampirik boyutları çerçevesinde hem de Uluslararası İlişkiler teorileri bağlamında ele alınacaktır. Bu ders, ayrıca Avrupa güvenlik ve dış politikasının temel dinamikleri, problem alanları ve çelişkileri, Türkiye-AB ilişkileri göz önünde tutularak, anlaşılabilmesi için kavramsal ve ampirik bir arkaplan sağlamayı hedeflemektedir. 

Issues in Russian Politics and Foreign Policy / Rus İç ve Dış Politikasında Meseleler

Bu dersin başlıca amacı, Rus iç ve dış politikasındaki temel konuları tartışmaya açmak ve bu konularda yazılmış olan güncel literatürü ve farklı yaklaşımları gözden geçirmektir. Bu çerçevede, dersin ilk kısmında iç siyaseti şekillendiren mekanizma ve faktörler (Devlet başkanlığı sistemi, Kremlin’de karar alma, güvenlik eliti, Rus ekonomi-politiği vs.) ele alınacaktır. İkinci kısımda ise, Rus dış politika yapımında etkili olan düşünceler ve mekanizmalar (Batıcılık, milliyetçilik, Avrasyacılık, dış politika doktrinleri, bölgesel örgütler vs.) ile bölgesel ve küresel politikalar (“yakın çevre”, Batı ve Doğu ile ilişkiler) söz konusu edilecektir.

Politics of East Asia / Doğu Asya Siyaseti

Bu dersin amacı Doğu Asya siyasetini hem iç hem de dış politika boyutlarıyla tartışmaktadır. Özel olarak Çin, Japonya, Kore ve ASEAN örneklerine yoğunlaşılacaktır. Bu dersin temel sorusu Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler teorik literatürünün Doğu Asya ülkeleri örneklerini açıklamada yeterli olup olmadıklarını sormak ve bu teorilerin güç ve sınırlarını ortaya koymaktır. Bu anlamda ders Doğu Asya’nın iç ve dış siyasetinin karmaşık boyutlarının anlaşılabilmesi için kavramsal, teorik ve ampirik bir arka plan sağlamayı hedeflemektedir.

Issues in the Caucasian and Central Asian Politics / Kafkaslar ve Orta Asya’da Siyasetinde Meseleler

Bu dersin odak noktası, Kafkaslar ve Orta Asya’da Soğuk Savaş sonrası dönüşümü ve bölgenin dünya siyasetindeki yerini ele almak, ilgili literatürü teorik ve pratik yönleriyle tartışmaktır. Bu çerçevede, Sovyet mirası,  bölgedeki sosyopolitik hayatın ve dönüşümün dinamikleri, çatışma alanları, bölgesel entegrasyon çabaları, enerji jeopolitiği, bölge güvenliğine tehditler, bölgesel ve küresel güç merkezleri ile ilişkiler, güncel sorunlar gibi konulara yer verilecektir.

Politics in the Balkans and Central and East Europe / Balkanlar ve Orta ve Doğu Avrupa Siyaseti

Bu ders, öğrencilere, Balkanlar ve Orta ve Doğu Avrupa bölgesinin tarihsel süreçte geçirdiği dönüşümün dinamiklerini, araçlarını ve tekniklerini açıklama, anlama ve anlamlandırmalarını sağlayacak teorik ve analitik temeli kazandırmayı amaçlamaktadır. Bu çerçevede dersin teorik alt yapısını Uluslararası İlişkiler teorileri oluştururken pratik düzlemde, 19. ve 20. yüzyılda bölge ülkelerinin geçirdiği tarihi, sosyal ve politik gelişmeler, hem ülke ve bölge bazında hem de uluslararası politika bağlamında ele alınacaktır. Özel olarak bölge ülkelerinin NATO ve AB üyeliği sürecinde ve sonrasında bölgesel ve uluslararası alanda yaşanan gelişmelere değinilecektir.

American Politics and Foreign Policy / Amerikan Siyaseti ve Dış Politikası

Bu derste Amerika Birleşik Devletleri'nin İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinden günümüze kadar ki süreçte oluşan uluslararası ilişkilerini inceleyeceğiz. ABD’nin dünyanın diğer bölgeleri ve ülkeleri ile olan etkileşimleri uluslararası siyasetin realiteleri çerçevesinde disiplinin temel kavramları bu dersin içeriğini oluşturmaktadır. Amerikan dış politikasındaki alternatif paradigmalar karşılaştırmalı olarak ele alınacaktır. Ders kapsamında ABD dış politikasında devam eden örüntüler, savaşların dinamikleri, ekonomik, jeopolitik ve kültürel meseleler ele alınacaktır.

Çatışma Analizi ve Çözümü / Conflict Analysis and Resolution

Bu derste uyuşmazlık analizi ve çözümü; Uyuşmazlık Analizi ve Çözümü, Uluslararası İlişkiler, Barış Çalışmaları, Psikoloji ve Sosyal Teori vb alanlardan beslenen disiplinler arası bir yaklaşımla ele alınmaktadır. Küresel düzeydeki çatışmalar ce uyuşmazlıklar disiplindeki teorik ve pratik yaklaşımlar göz önünde bulundurularak incelenecektir. Derste devlet içi, devletlerarası ve devlet ötesi düzeylerde olan uzun süreli şiddetli toplumsal çatışmaların analizi ve çözüm imkân ve kapasiteleri incelenecektir. Derste ayrıca üçüncü partilerin uyuşmazlığa müdahalelerinin teorik ve pratik etkileri ile koruma sorumluluğu ve farklı düzeylerde şiddetli uyuşmazlığı önleme, uzlaşma ve çözme pratikleri tartışılacaktır. Daha barışçıl bir küresel toplum için Uyuşmazlık Analizi ve Çözümü disiplininin öneminin anlaşılması, bu dersin hedefleri arasındadır.

Africa in World Politics / Dünya Siyasetinde Afrika

Bu ders, 1990'lardan bu yana artan Batılı askeri ve daha geniş siyasi müdahaleyi ve Afrikalı çözümler arayışı yoluyla Batı'nın 'diplomasi tekeli' ile mücadele çabalarını göz önünde bulundurarak, Soğuk Savaş öncesi ve sonrasında Afrika'nın dünya siyasetindeki rolüne odaklanmaktadır. Afrika Birliği de dahil olmak üzere bölgesel ve kıtasal kuruluşlarda ve Rusya ve Çin dahil olmak üzere yükselen güçlerle ilişkiler ele alınmaktadır.

African History / Afrika Tarihi

Bu ders medeniyetlerin ortaya çıkışından günümüze kadar, Sahra'nın kuzeyi ve güneyinde, Afrika tarihinin tüm seyrini inceler. Dersin kapsadığı konular arasında Eski Mısır ve Nubia, Afrika'da Hıristiyanlık ve İslam, Sudan ve Bantu konuşulan Afrika'da devlet ve toplum, kölelik ve köle ticareti, kolonizasyon ve postkolonyal dönem bulunmaktadır. Ders, öğrencilere kıtanın tarihindeki belirli temalar ve bölgeler hakkında daha ileri düzey derslerde derinlemesine çalışma için geniş bir temel sağlamayı amaçlamaktadır. Son 5.000 yılda Afrika'nın çeşitli çevre bölgelerinde toplumların, devletlerin, ekonomilerin ve kültürlerin nasıl geliştiğini inceler.

Turkey-Africa Relations / Türkiye-Afrika İlişkileri

Bu ders, Türk dış politikasının Afrika kıtasıyla ilişkisinin hem teorik hem de tarihsel olarak nasıl kavramsallaştırıldığını ve konumlandırıldığını incelemekte ve bu amaç için yükselen güç literatüründen yararlanmaktadır. Türkiye'nin Afrika politikasının çok taraflı boyutlarının kamu diplomasisi, insani/kalkınma yardımları, dini faaliyetler ve havayolu diplomasisi gibi yumuşak güç araçlarına odaklanarak incelenmesinin yanı sıra, Türkiye'nin ticaret ilişkileri de dahil olmak üzere politikasının ekonomik ve askeri boyutlarına da ışık tutmaktadır. Genel olarak, Türkiye'nin Afrika açılımının, küresel güç statüsü kazanma konusundaki daha geniş ilgisine ve güçlü bir bölgesel güç olma arzusuna nasıl entegre edilebileceği incelenmektedir.

Politics and Society in Sub-Saharan Africa / Sahra-altı Afrika’da Siyaset ve Toplum

Bu ders, bağımsızlıktan bu yana Sahra-altı Afrika'nın uluslararası siyasetini incelemektedir. Kıtadaki ülkelerin bağımsızlığı, kölelik, sömürgecilik, Afrika sefeleri gibi merkezi konular hakkında tarihsel bir temel sağlar ve ardından bağımsız Afrika devletlerinin karşı karşıya kaldıkları bağlamla nasıl başa çıktıklarını değerlendirir. Bu bağlamda Afrika devletleri arasındaki çatışma ve işbirliğini, uluslararası düzen ve bu düzende var olma ve onu değiştirme çabaları incelenir.

Politics and Society in East Africa / Doğu Afrika’da Siyaset ve Toplum

Doğu Afrika bölgesi Afrika kıtasının en dinamik ve  en stratejik bölgelerinden birisidir. Bu çalışmada Doğu Afrika bölgelerindeki ülkeler disiplinlerarası bir bakış açısı ile incelenip bu ülkelerin bölge ülkeleri ile ve bölge dışı aktörlerle olan ilişkileri tartışılacaktır.

The East African region is among the most dynamic and strategically important parts of the African continent. This course will examine the politics in the region from an interdisciplinary point of view, focusing on East African countries and their relations with other regional powers as well as with the non-regional actors.

Politics and Society in South Africa / Güney Afrika’da Siyaset ve Toplum

Güney Afrika Cumhuriyeti gerek çok özel tarihi dinamikleri ile gerekse hem Afrika’da hem de dünya politikasında sahip olduğu stratejik önemi ile dünyada çok özel bir konuma sahiptir. Bu çalışmada bu ülkenin tarihi, politik, ekonomik ve sosyal dinamikleri incelenip günümüzde bu ülkenin kıtadaki ve dünyadaki rolü üzerinde durulacaktır.

China in World Politics / Dünya Siyasetinde Çin

Bu ders güncel Çin Siyasetini disiplinlerarası bir yaklaşımla ele almayı amaçlamaktadır. Bunun için tarih, felsefe, siyaset bilimi, ekonomi ve sosyoloji gibi Çin’in anlaşılmasına katkı sağlayan birçok akademik alanın birikimlerine başvurulmaktadır. 19. yy.’dan bu yana siyasal, ekonomik ve stoplumsal dönüşümleri Çin’in bugünkü siyasal koşullarını şekillendirmektedir. Bu ders söz konusu dönüşüm süreçlerinin ardındaki sebepleri ele alarak Çin’in geleceğini şekillendire potansiyeli taşıyan güncel siyasi meseleleri değerlendirecektir. Bunun yanı sıra derste parti ve devlet kurumları, yerel yönetim mekanizmaları, ekonomik büyüme ve kriz, devlet toplum ilişkileri, çevre sorunları ve Çin’in Dünya Siyasetindeki yükselişi ve rolü gibi konulara da değinmektedir.